کمیته های تخصصی هیئت مدیره:

امروزه یک هیات مدیره موفق متشکل از کمیته‌هایی است که هرکدام وظایف خاصی را برای پیشبرد اهداف شرکت بر عهده دارند، در این خصوص هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توکافولاد بنا به نیاز شرکت و قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار اقدام به تشکیل کمیته های ذیل نموده است:

کمیته تدوین فرآیندها و ساختار نظام راهبری شرکتی

کمیته سرمایه گذاری

کمیته حسابرسی

سایر کمیته های تخصصی هیئت مدیره

کمیته تدوین فرآیندها و ساختار نظام راهبری شرکتی: 

هدف از تشکیل کمیته، تدوین آیین نامه نظام راهبری شرکتی و تعیین نحوه ارتباطات بین مدیریت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان هلدینگ (شرکت سرمایه گذاری توکافولاد و شرکتهای تابعه آن) با یکدیگر و ایجاد ساختارها و فرآیندهای مناسب که از طریق آن اهداف هلدینگ تدوین و ابزارها و مکانیزم های مناسب جهت دستیابی به این اهداف و همچنین نحوه نظارت بر عملکرد شرکتهای تابعه و مدیران آن معلوم گردد.

این کمیته طی هفت جلسه برگزار شده تا کنون پس از بررسی وضعیت فعلی راهبری شرکتی در ستاد و شرکتهای گروه توکافولاد، اقدام به بررسی وضعیت راهبری شرکتی در شرکتهای بین المللی مطرح در این حوزه نمود و سپس با تشکیل جلسات متعدد و استفاده از نظرات مدیران گروه توکافولاد، به تحلیل بهترین راه کارهای ممکن در این راستا پرداخته است. مشخصات اعضای کمیته تدوین آیین نامه راهبری شرکتی به شرح ذیل می باشد:

ردیف نام اعضای کمیته سمت در کمیته تحصیلات/مدارک حرفهای سمت اجرایی
1 آقای مرتضي طلايي رئیس کمیته کارشناس ارشد مکانیک رئیس هیئت مدیره شرکت توکافولاد
2 آقاي احمد کارگهي عضو کمیته مهندس عمران مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت توکافولاد
3 آقای محمد تقی صمدی عضو کمیته کارشناس ارشد صنایع مدیر برنامه ریزی جامع شرکت فولاد مبارکه اصفهان
4 خانم فاطمه سادات هاشمی فشارکی عضو کمیته دکتري مديريت مدیر واحد راهبری و نظارت شرکت توکافولاد و عضو انجمن حسابداران خبره
5 خانم بیتا مشایخی مشاور کمیته دکتري حسابداری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
6 آقای اسدی عضو کمیته کارشناس ارشد مدیریت مدیر واحد برنامه ریزی،سیستم ها و تضمین کیفیت شرکت توکافولاد
7 آقای داریوش آقابابایی عضو کمیته کارشناس ارشد حسابداری مدیر واحد مالی و اقتصادی شرکت توکافولاد
8 آقای محمد تقی خادمی دبیر کمیته کارشناس ارشد حسابداری کارشناس ارشد واحد راهبری و عضو انجمن حسابداران خبره

جهت دریافت فایل منشور کمیته تدوین فرآیندها و ساختار نظام راهبری شرکتی کلیک کنید.

کمیته سرمایه گذاری:

کمیته سرمایه گذاری، کمیتـه ای زیر نظـر هیـات مدیـره و مرکـب از یکی از اعضای هیات مدیره، مدیـرعامل، مدیران شـرکـت سرمایه گذاری توکافولاد، اسـت که با هدف به‌دست‌آوردن اطمینان معقول از تخصیص بهینه منابع مالی گروه در جهت ماموریت شرکت اصلی و رعایت قوانین، مقررات و الزامات مربوط به سرمایه گذاری و بررسـی طرح های کسـب و کار از لحـاظ بازار، فنـی و مالــی تشکیل گردیده است. دبیـر این کمیتـه، مدیر واحد سرمایه گذاری شرکت توکافولاد می باشد.

کلیه شرکت های هلدینگ زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری توکافولاد به منظور هر گونه سرمایه گذاری در راستای سند راهبردی شرکت سرمایه گذاری توکافولاد می بای�ن، مقررات و الزامات.

برای سال مالی منتهی به 1395/03/31 این کمیته تعداد 6 جلسه برگزار کرده است. تقویم تعداد جلسات عادی و زمان تشکیل آن‌ها در نخستین جلسه کمیته حسابرسی به تصویب می‌رسد. شمار جلسات کمیته حسابرسی نباید کم‌تر از ۶ بار در سال باشد .

دبیر جلسات آقای مصطفی افشاری (مدیر واحد حسابرسی داخلی) و بالاترین مقام مالی شرکت آقای داریوش آقابابایی (مدیر واحد مالی و اقتصادی) می باشد.

اعضای کمیته حسابرسی به شرح ذیل است:

نام و نام خانوادگی سمت   عضو غیر موظف هیئت مدیره عضو مستقل عضو مالی تحصیلات
رشته آخرین مقطع
آقای جواد عشقی نژاد رئیس کمیته بلی خیر بلی مدیریت دکتری
آقای حامد حسین ولی بیک عضو کمیته خیر بلی بلی حسابداری کارشناس ارشد
آقای سید مجید حدادی عضو کمیته خیر بلی بلی حسابداری کارشناسی

جهت دریافت فایل منشور کمیته حسابرسی کلیک کنید.

کمیته ریسک: 

کمیته ریسک، بخش مهمی از چارچوب مدیریت ریسک و راهبری شرکتی را تشکیل می­دهد. هدف کمیته کمک همه جانبه به مدیریت برای دستیابی به اهداف هماهنگ یا برنامه استراتژیک شرکت است. این کمیته مناسب ­بودن چارچوب مدیریت ریسک گروه را ارزیابی و کنترل نموده و نتایج را به هیات­مدیره گزارش می­کند.

این کمیته شامل سه عضو شامل یک نفر از اعضای غیرموظف هیئت مدیره و یکی از مدیران اجرایی ستاد و یک کارشناس خبره این حوزه می باشد که می بایستی حداقل 6 جلسه در سال برگزار نمایند.

جهت دریافت فایل منشور کمیته ریسک کلیک کنید.

کمیته راهبری شرکتی: 

به منظور تضمین منافع سهامداران و ایجاد چارچوبی برای ایجاد اعتماد بلند مدت میان شرکت و سهامداران و جامعه، شفاف سازی، ارتقاء ساختار سازمانی و روابط شرکتی در مجموعه هلدینگ توکا فولاد و در راستای کمک به تحقق نقش نظارتی هیئت مدیره جهت نیل به اهداف و چشم انداز تعریف شده و اطمینان معقول از اینکه مدیران مطابق با منافع سهامداران عمل کنند، هیئت مدیره کمیته‌ای را تحت عنوان کمیته راهبری شرکتی تشکیل می‌دهد تا به عنوان متولی راهبری شرکتی در گروه توکافولاد عمل نماید.

شرکت سرمایه گذاری توکافولاد بعنوان اولین شرکت ایرانی اقدام به تدوین اصول نظام راهبری شرکتی در جهت حفظ منافع سهامداران و افزایش شفافیت نموده است که مرحله تدوین پس از تشکیل کمیته تدوین و بررسی شرکتهای بین المللی مطرح و سایر الزامات قانونی داخلی انجام گرفت و اکنون با تشکیل کمیته راهبری شرکتی در جهت استقرار نظام تدوین شده اقدام نموده است.

هدف از تشکیل کمیته راهبری شرکتی عبارت است از حصول اطمینان معقول از اجرای آیین نامه نظام راهبری شرکتی خصوصاً در رابطه با:

  1. عملکرد صحیح و قابل اطمینان هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توکافولاد و شرکتهای تابعه آن (هلدینگ)؛
  2. برقراری ارتباط صحیح و نظام‌مند بین مدیریت اجرایی، هیئت مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان هلدینگ با یکدیگر؛
  3. تدوین و اجرای درست ساختارها و فرآیندهایی برای تحقق اهداف هلدینگ؛
  4. حصول اطمینان از تحقق حقوق سهامداران و خصوصاً سهامداران اقلیت و سایر ذینفعان هلدینگ؛ و
  5. انجام بررسی های لازم برای انتخاب افراد لایق نامزدی سمت عضو هیئت مدیره شرکتهای گروه.

این کمیته از ابتدای سال 1396 شروع به فعالیت نموده است، مشخصات اعضای کمیته تدوین آیین نامه راهبری شرکتی به شرح ذیل می باشد:

ردیف نام اعضای کمیته سمت در کمیته تحصیلات/مدارک حرفهای سمت اجرایی
1 آقای محمد تقی صمدی رئیس کمیته کارشناس ارشد صنایع مدیر برنامه ریزی جامع شرکت فولاد مبارکه اصفهان
2 آقاي احمد کارگهي عضو کمیته مهندس عمران مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت توکافولاد
3 آقای جواد عشقی نژاد عضو کمیته دکتری مدیریت مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
4 خانم بیتا مشایخی مشاور کمیته دکتري حسابداری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
5 خانم فاطمه سادات هاشمی فشارکی دبیر کمیته دکتري مديريت مدیر واحد راهبری و نظارت شرکت توکافولاد و عضو انجمن حسابداران خبره

کارشناس اجرایی راهبری شرکتـی :

1 آقای محمد تقی خادمی کارشناس ارشد حسابداری کارشناس ارشد واحد راهبری و عضو انجمن حسابداران خبره

جهت دریافت فایل منشور کمیته راهبری کلیک کنید.