هیئت مدیره

هيئت مديره مسوول ايفاي وظيفه ي امانتداري در جهت منافع ذينفعان شركت و به ويژه سهامداران است.

هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توکافولاد(سهامی عام) طی سال مالی منتهی به 31 خردادماه 1395 تعداد سیزده جلسه برگزار کرده است و در این جلسات بر روی موضوعات مختلفی از جمله تخصیص سرمایه، مدیریت ریسک، توسعه کسب و کار، افزایش ارزش افزوده شرکت و …. ارزیابی و بررسی های دقیقی انجام داده است.

یکی از تصمیمات مهم هیئت مدیره طی سال مذکور با توجه به تعداد زیاد شرکتهای زیر مجموعه و حوزه های وسیع فعالیت آنها، استقرار یک نظام راهبری شرکتی اثربخش می باشد که در این خصوص تدوین آیین نامه راهبری شرکتی را به طور مصمم و دقیق آغاز نموده است.

مشخصات اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توکافولاد(سهامی عام) به شرح ذیل می باشد:

تاریخ عضویت در هیئت مدیرهموظف/غیر موظفتحصیلاتسمتنام نمایندگان اشخص حقوقیاعضای هیئت مدیرهردیف
1395غیر موظفکارشناس ارشد رئیس هیئت مدیرهآقای محمد تقی صمدیفولاد مبارکه اصفهان1
1393موظفمهندس عمراننایب رئیس هیئت مدیرهآقای احمد کارگهیحمل و نقل توکا2
1395غیر موظفدکتری مدیریتعضو هیئت مدیرهآقای جواد عشقی نژادسرمایه گذاری ساتا3
1393غیر موظفدکتری مکانیکعضو هیئت مدیرهآقای داود رادمهرسرمایه گذاری صباتامین4
1395غیر موظفعضو هیئت مدیرهآقای غلامرضا جوانمردیسرمایه گذاری توسعه توکا5

نام مدیر عامل : آقای احمد کارگهی /  مدرک تحصیلی : مهندس عمران

نام دبیر هیئت مدیره : خانم فاطمه سادات هاشمی فشارکی /  مدرک تحصیلی : دکتری مدیریت

نحوه عضویت اعضای هیئت مدیره در کمیته های تخصصی به شرح ذیل می باشد:

کمیته ریسککمیته حسابرسیکمیته سرمایه گذاریکمیته راهبرینام اعضاءردیف
عضو کمیته--رئیس کمیتهآقای محمد تقی صمدی1
--عضو کمیتهعضو کمیتهآقای احمد کارگهی2
-رئیس کمیته--آقای جواد عشقی نژاد3
رئیس کمیته---آقای داود رادمهر4
--رئیس کمیته-آقای غلامرضا جوانمردی5

مشخصات مدیران ستاد توکافولاد

سمتتحصيلات/مدارك حرفه اينام مديران توكافولادرديف
مدير واحد راهبري و نظارت بر عملكرد شركت هادكتري مديريتخانم فاطمه سادات هاشمي فشاركي1
مدير واحد مالي و اقتصاديكارشناس ارشد حسابداري آقاي داريوش آقابابايي2
مدير واحد سرمايه گذاري و مطالعات اقتصاديدكتري علوم اقتصاد آقاي داود صافي دستجردي3
مدير واحد برنامه ريزي،سيستم ها و تضمين كيفيتكارشناس ارشد مديريتآقاي اسداله اسدي4
مدير واحد منابع انساني و پشتيبانيمهندس ماشين آلاتآقاي عليرضا واعظ شهرستاني5
مدير واحد روابط عموميكارشناسي هنرآقاي نادر خطيبي6
مدير واحد حسابرسي داخليكارشناسي حسابداريآقاي مصطفي افشاري 7
مدير واحد حفاظت و بازرسيكارشناسي مديريتآقاي جعفر پارسا8