کمیته های تخصصی هیئت مدیره:

امروزه یک هیات مدیره موفق متشکل از کمیته‌هایی است که هرکدام وظایف خاصی را برای پیشبرد اهداف شرکت بر عهده دارند، در این خصوص هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توکافولاد بنا به نیاز شرکت و قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار اقدام به تشکیل کمیته های ذیل نموده است:

کمیته سرمایه گذاری

کمیته حسابرسی

کمیته راهبری شرکتی

سایر کمیته های تخصصی هیئت مدیره

 

کمیته سرمایه گذاری:

کمیته سرمایه گذاری، کمیتـه ای زیر نظـر هیـات مدیـره و مرکـب از یکی از اعضای هیات مدیره، مدیـرعامل، مدیران شـرکـت سرمایه گذاری توکافولاد، اسـت که با هدف به‌دست‌آوردن اطمینان معقول از تخصیص بهینه منابع مالی گروه در جهت ماموریت شرکت اصلی و رعایت قوانین، مقررات و الزامات مربوط به سرمایه گذاری و بررسـی طرح های کسـب و کار از لحـاظ بازار، فنـی و مالــی تشکیل گردیده است. دبیـر این کمیتـه، مدیر واحد سرمایه گذاری شرکت توکافولاد می باشد.

کلیه شرکت های هلدینگ زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری توکافولاد به منظور هر گونه سرمایه گذاری در راستای سند راهبردی شرکت سرمایه گذاری توکافولاد پیرو مقررات و الزامات می باشند.

تقویم تعداد جلسات عادی و زمان تشکیل آن‌ها در نخستین جلسه کمیته حسابرسی به تصویب می‌رسد. شمار جلسات کمیته حسابرسی نباید کم‌تر از ۶ بار در سال باشد .

کمیته حسابرسی:

جهت دریافت فایل منشور کمیته حسابرسی کلیک کنید.

کمیته ریسک: 

کمیته ریسک، بخش مهمی از چارچوب مدیریت ریسک و راهبری شرکتی را تشکیل می­دهد. هدف کمیته کمک همه جانبه به مدیریت برای دستیابی به اهداف هماهنگ یا برنامه استراتژیک شرکت است. این کمیته مناسب ­بودن چارچوب مدیریت ریسک گروه را ارزیابی و کنترل نموده و نتایج را به هیات­مدیره گزارش می­کند.

این کمیته شامل سه عضو شامل یک نفر از اعضای غیرموظف هیئت مدیره و یکی از مدیران اجرایی ستاد و یک کارشناس خبره این حوزه می باشد که می بایستی حداقل 6 جلسه در سال برگزار نمایند.

جهت دریافت فایل منشور کمیته ریسک کلیک کنید.

کمیته راهبری شرکتی: 

به منظور تضمین منافع سهامداران و ایجاد چارچوبی برای ایجاد اعتماد بلند مدت میان شرکت و سهامداران و جامعه، شفاف سازی، ارتقاء ساختار سازمانی و روابط شرکتی در مجموعه هلدینگ توکا فولاد و در راستای کمک به تحقق نقش نظارتی هیئت مدیره جهت نیل به اهداف و چشم انداز تعریف شده و اطمینان معقول از اینکه مدیران مطابق با منافع سهامداران عمل کنند، هیئت مدیره کمیته‌ای را تحت عنوان کمیته راهبری شرکتی تشکیل می‌دهد تا به عنوان متولی راهبری شرکتی در گروه توکافولاد عمل نماید.

شرکت سرمایه گذاری توکافولاد بعنوان اولین شرکت ایرانی اقدام به تدوین اصول نظام راهبری شرکتی در جهت حفظ منافع سهامداران و افزایش شفافیت نموده است که مرحله تدوین پس از تشکیل کمیته تدوین و بررسی شرکتهای بین المللی مطرح و سایر الزامات قانونی داخلی انجام گرفت و اکنون با تشکیل کمیته راهبری شرکتی در جهت استقرار نظام تدوین شده اقدام نموده است.

هدف از تشکیل کمیته راهبری شرکتی عبارت است از حصول اطمینان معقول از اجرای آیین نامه نظام راهبری شرکتی خصوصاً در رابطه با:

  1. عملکرد صحیح و قابل اطمینان هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توکافولاد و شرکتهای تابعه آن (هلدینگ)؛
  2. برقراری ارتباط صحیح و نظام‌مند بین مدیریت اجرایی، هیئت مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان هلدینگ با یکدیگر؛
  3. تدوین و اجرای درست ساختارها و فرآیندهایی برای تحقق اهداف هلدینگ؛
  4. حصول اطمینان از تحقق حقوق سهامداران و خصوصاً سهامداران اقلیت و سایر ذینفعان هلدینگ؛ و
  5. انجام بررسی های لازم برای انتخاب افراد لایق نامزدی سمت عضو هیئت مدیره شرکتهای گروه.

این کمیته از ابتدای سال 1396 شروع به فعالیت نموده است.

جهت دریافت فایل منشور کمیته راهبری کلیک کنید.