گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالي پيش بيني شده شركت سرمايه گذاري توكافولاد برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396

برای دریافت گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالي پيش بيني شده شركت سرمايه گذاري توكافولاد (سهامي عام) برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1396 بر روی لینک زیر کلیک کنید.

گزارش حسابرس مستقل

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومي عادي ساليانه برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1395

برای دریافت گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومي عادي ساليانه برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1395 بر روی لینک زیر کلیک کنید.

گزارش هیئت مدیره

اطلاعات و صورت های مالی نه ماهه منتهی به 30 اسفندماه 1395 (حسابرسی شده)

برای دریافت اطلاعات و صورت های مالی نه ماهه حسابرسی شده سال مالی منتهی به 30 اسفندماه سال 1395 بر روی لینک زیر کلیک کنید.

صورت های مالی حسابرسی شده

اطلاعات و صورت های مالی دوازده ماهه منتهی به 31 خرداد 1395 (حسابرسی شده)

برای دریافت اطلاعات و صورت های مالی دوازده ماهه حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد سال 1395 بر روی لینک زیر کلیک کنید.

صورت های مالی حسابرسی شده

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع برای سال مالی منتهی به 31 خرداد 1395

برای دریافت گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع برای سال مالی منتهی به 31 خرداد 1395 بر روی لینک زیر کلیک کنید.

گزارش هیئت مدیره

اطلاعات و صورت های مالی تلفیقی دوازده ماهه منتهی به 31 خرداد 1395 (حسابرسی نشده)

برای دریافت اطلاعات و صورت های مالی تلفیقی دوازده ماهه حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 31 خرداد 1395 بر روی لینک زیر کلیک کنید.

صورت های مالی تلفیقی

اطلاعات و صورت های مالی شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به 31 خرداد 1395

برای دریافت اطلاعات و صورت های مالی شرکت اصلی (توکافولاد) برای سال مالی منتهی به 31 خرداد 1395 بر روی لینک زیر کلیک کنید.

صورت های مالی شرکت توکافولاد

اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای شش ماهه منتهی به 30 آذر 1394 (حسابرسی شده)

برای دریافت اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای شش ماهه منتهی به 30 آذر 1394 ( حسابرسی شده) بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دریافت صورت های مالی شش ماهه

اطلاعات و صورت های مالی دوازده ماهه منتهی به 31 خرداد 1394 (حسابرسی شده)

برای دریافت اطلاعات و صورت های مالی دوازده ماهه حسابرسی شده سال مالی منتهی به 31 خرداد سال 1394 بر روی لینک زیر کلیک کنید.

صورت های مالی حسابرسی شده